Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Krakau Coaching: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Krakau Coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65782496.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Krakau Coaching een overeenkomst aangaat of met wie Krakau Coaching in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Krakau Coaching en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

Diensten: Alle door Krakau Coaching aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van training, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Krakau Coaching en de opdrachtgever waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

De door Krakau Coaching gemaakte offertes in de vorm van een actieplan zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte/overeenkomst in de vorm van een actieplan door Krakau Coaching is ontvangen en geaccepteerd, ondertekend en/of per mail is vastgelegd.

Indien de opdracht niet wordt aanvaard, maar er voorbereidende kosten zijn gemaakt voor een actieplan ten behoeve van en specifiek voor de opdrachtgever, worden uitvoeringskosten hiervoor in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €60 incl. BTW.

Indien na aanvaarding van een opdracht, de opdracht voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken, wordt aan de opdrachtgever 100% van de voorbereidende tijd in rekening gebracht (maken actieplan à € 60 + 3 uur à € 75 incl. BTW).

Indien een opdracht tijdens uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 100% van de voorbereidende tijd en uitgevoerde sessies in rekening gebracht (maken actieplan à € 60 incl. BTW + 3 uur à € 75 incl. BTW + [aantal uitgevoerde sessies] à € 112,50 incl. BTW).

 

Artikel 4. Uitvoering van overeenkomsten

Krakau Coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Krakau Coaching heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

De opdrachtgever zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De opdrachtgever neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Krakau Coaching en de opdrachtgever gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de opdrachtgever naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.

Mocht Krakau Coaching tijdens het coaching traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van Krakau Coaching vallen, dan zal Krakau Coaching de opdrachtgever daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Krakau Coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Krakau Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Krakau Coaching is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5. Het verzetten van coaching sessies

Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal Krakau Coaching de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

Uitzondering op het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, is de situatie die aantoonbaar overmacht veroorzaakt bij de opdrachtgever. In dit geval zal de betreffende afspraak verplaatst worden in de tijd.

Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

Krakau Coaching behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 6. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Informatie met betrekking tot de opdrachtgever wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de opdrachtgever kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal Krakau Coaching niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan wettelijke autoriteiten meldt.

Aan de opdracht zal door Krakau Coaching niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

 

Artikel 7. Betaling en verzuim

Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL 71 RABO 0309 1690 11n.v. Krakau Coaching. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.

Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

 

Artikel 8. Duur en beëindiging

De overeenkomst tussen opdrachtgever en Krakau Coaching kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Krakau Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

De aansprakelijkheid van Krakau Coaching is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

Krakau Coaching is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie of training. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

 

Artikel 10. Overmacht

In geval van overmacht is Krakau Coaching niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever. Partijen zullen in zulks geval met elkaar in overleg treden ten einde een alternatieve manier tot invulling van de overeenkomst te vinden.

Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Krakau Coaching tot aan dat moment te voldoen. Krakau Coaching is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met Krakau Coaching wordt aan Krakau Coaching toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Krakau Coaching uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Krakau Coaching ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Krakau Coaching houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

Krakau Coaching behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13. Klachtenprocedure en geschillenbeslechting

Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Krakau Coaching.

Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal Krakau Coaching zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Op iedere overeenkomst tussen Krakau Coaching en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien (een gedeelte van) de uitvoering van de overeenkomst in het buitenland plaatsvindt.

Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Krakau Coaching valt.

Elleke Krakau werkt sinds 2016 als Life Coach en Business Coach. Ze heeft Bedrijfskunde, Arbeids- & Organisatiepsychologie gestudeerd en is een aantal jaar werkzaam geweest als consultant, trainer en coach. Ze helpt mensen beter naar zichzelf te luisteren. Door jezelf echt te leren kennen wordt helder welk leven je wilt creëren en waar je gelukkig van wordt.

Enlight6
krakauLogo

Lonerbroekweg 21, 9409 TR Loon

Sessies vinden online plaats via Zoom of op een locatie volgens afspraak

06 24 69 74 53
elleke@krakaucoaching.nl